Regler och lagar när du anlitar byggfirma

Här är de regler, föreskrifter och lagar du bör känna till när du anlitar en byggfirma. Observera att detta är de allmänna reglerna, vissa lagar och påbud kan falla bort eller tillkomma beroende på vilket projekt det handlar om och i vilken miljö det sker. Som exempel kan nämnas att bygglovsregler på många sätt är direkt beroende på hur omgivningen runt tomten ser ut, snarare än tomten där bygget ska ske i sig. Men denna lista fungerar ändå bra som vägledande stolpar för att kunna föra en god dialog med byggfirman när det blir dags att börja begära in priser.

Konsumenttjänstlagen gäller alltid

Till att börja med har vi konsumentens bäste vän – konsumenttjänstlagen. Denna ligger alltid ”i botten” när du köper en tjänst av en snickare, takfirma, målare eller någon annan bygg-/hantverkarfirma. Oavsett vad ni skriver i ett avtal så ligger konsumenttjänstlagen ”över” ert avtal, alltså kan vaken kunden eller byggfirman avtala bort konsumenttjänstlagen. Detta ger en god grundtrygghet i det fortsatta arbetet, läs gärna på mer i detalj om vad konsumenttjänstlagen säger.

I korthet reglerar denna lag att hantverkarens arbete ska utföras fackmannamässigt, att det avtalade priset inte får överstigas allt för mycket (cirka 15% utan ny överenskommelse brukar vara godtagen praxis), och att hantverkaren eller byggfirman är skyldiga att avråda kunden från sitt projekt om det kan anses vara negativt för kunden på något sätt. Saker som kan tyckas vara självklara men som är bra att känna till om en dispyt skulle uppstå.

Lagen reglerar också när ett utfört arbete kan anses vara felaktigt; vilket är om det till exempel inte lever upp till säkerhetsregler eller andra branschföreskrifter eller om det är väsentligt avvikande från vad byggfirman påstått i offert, avtal eller reklammaterial.

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd du får av din kommuns byggnadsnämnd som ger dig tillstånd för ett specifikt projekt. Alla byggen eller renoveringar som på något sätt förändrar ditt hus eller din tomts utseende kan antas behöva bygglov, men undantag finns och reglerna kan vara snåriga. Är du minsta osäker bör du vända dig till din byggnadsnämnd för att inte riskera att bygga något utan bygglov som sedan visar sig vara ett svartbygge för att du inte fixat bygglovet.

Branschregler och certifieringar

Varje bransch har sina egna branschorganisationer som certifierar och utbildar inom olika delmoment i de respektive hantverkargruppernas områden. Vidta följande steg för att få kött på benen kring de byggfirmor du har kontakt med och vilka branschregler de lyder under:

  1. Fråga byggfirmorna under offertfasen om vilken/vilka branschorganisationer de tillhör.
  2. Kontakta branschorganisationen i fråga och verifiera att byggfirmorna verkligen är medlemmar.
  3. Fråga branschorganisationen vad de garanterar gällande sina medlemmar – vilka certifieringar/utbildningar har företagen? Skulle branschorganisationen säga att ditt projekt ligger inom ramen för vad deras medlemmar kan?
  4. Passa även på att fråga branschorganisationen om vad de rekommenderar för avtalsskrivelse för att på bästa sätt reglera att båda parter blir nöjda. Se även vår avtalsmall som fungerar för de flesta byggen och renoveringar.

Här kan du se vår lista över svenska branschorganisationer för hantverkare och byggfirmor.

Skriftligt avtal ett måste med byggfirman

Gå aldrig med på ett muntligt avtal. Även om det juridiskt sett är bindande så är det av förklarliga skäl tämligen svårt att bevisa vad som sagts om en konflikt eller dispyt skulle blossa upp.

Det ni skriver i ert avtal är det som gäller och det som båda parter har att förhålla er till. Det är antagligen den bästa försäkringen mot osäkerhet eller problem i byggprocessen då avtalet fungerar som en karta för er båda att följa om det skulle råda delade meningar. Kom dock alltid ihåg att ett avtal inte kan sätta lagar ur spel, så det som står i konsumenttjänstlagen, miljöbalken eller annan lagtext går alltid före eventuell avtalstext. Vi har ett gratis byggavtal för nedladdning här.

Plan- och bygglagen

Den så kallade ”Plan- och bygglagen” hänvisas ofta till men många vet inte att den faktiskt är en rätt ny skapelse. Den antogs i maj 2011 för att på ett tydligare sätt sammanställa de lagar och regler som gäller byggande i Sverige. Bland annat ville man från politiskt håll öka kvaliteten i byggprojekt genom lagstiftning samt se till att den som vill ha bygglov inte ska behöva vänta mer än 10 veckor på ett svar från det att en bygglovsansökan inkommit till kommunen. Se gärna Boverkets kunskapsbank kring Plan- och Bygglagen för mer läsning om vad den faktiskt omfattar.

Miljöbalken – en riktig ”skitlag”

Ja, förlåt oss för en kanske dålig ordvits, men Miljöbalkens användande i praktiken handlar ofta om frågor om avlopp och liknande när det kommer till enskilda husägare.

I Miljöbalken regleras saker som har att göra med hur människans boende och byggande påverkar naturen och miljö. Där de andra lagarna vi tagit upp ovan är till för att skydda parterna i ett bygg- eller renoveringsarbete så är Miljöbalkens syfte snarare att skydda allt annat än människorna. Det kan handla om viktiga naturvärden, vattendrag, bullernivåer, utsläpp, avloppsvatten och rening, och egentligen allt som berör människans påverkan av sin omgivning.

Ha koll på byggregler och lagar redan i planeringsfasen.
Ha koll på byggregler och lagar redan i planeringsfasen.

Vi citerar här lagtextens första paragraf som sammanfattar dess syfte på ett bra sätt:

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Du kan läsa Miljöbalken här.

Fler frågor om bygglagar och regler

Med ovanstående lagsamling har du antagligen järnkoll på allt som gäller kring ditt bygge eller din renovering. Men det är knappast rimligt att en genomsnittlig hus- eller lägenhetsägare orkar sätta sig in i komplicerad lagtext bara för att denne ska bygga en veranda eller renovera ett badrum, då kan det vara önskvärt att få diskutera sina frågor med andra husägare och experter. Besök därför vårt diskussionsforum och ställ dina frågor om bygglagar och renoveringsregler.